Warunki udzielania Licencji

na wykorzystanie zdjęć typu Royalty Free
znajdujących się w ofercie Studia MULTIPHOTO.


DEFINICJE

1. Licencja - zezwolenie na wykorzystanie zdjęć znajdujących się w ofercie MULTIPHOTO według opisanych poniżej postanowień.

2. Przedmiot Licencji - zdjęcia Royalty Free znajdujące się w ofercie MULTIPHOTO, utrwalone w postaci zapisu cyfrowego.

3. MULTIPHOTO - Studio Fotografii Profesjonalnej Agencja Reklamowa MULTIPHOTO z siedzibą w Krakowie, 30-042 Kaków, ul. Kujawska 7/2, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 1635/II/89/-K.

4. Licencjobiorca - podmiot nabywający licencję na korzystanie z przedmiotu Licencji.

5. Faktura VAT - faktura określająca wysokość opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji na zamówione zdjęcia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. W imieniu wyłącznych właścicieli autorskich praw majątkowych do zdjęć, o których dalej mowa, MULTIPHOTO jest uprawnione do udzielania Licencji na zdjęcia prezentowane w postaci zapisu cyfrowego na płytach CD i/lub DVD oraz na stronie internetowej http://bank.multiphoto.pl/.

1.2. Zdjęcia o niskiej rozdzielczości zamieszczone na stronie internetowej, na płytach CD i/lub DVD mogą być nieodpłatnie wykorzystywane wyłącznie we wstępnych projektach do użytku wewnętrznego i ich prezentacji podmiotom zlecającym przygotowanie tych projektów. Inne niż opisane powyżej wykorzystanie zdjęć wymaga zawarcia Umowy licencyjnej z MULTIPHOTO.

1.3. W celu zawarcia Umowy licencyjnej na wykorzystanie zdjęć należy zamówić za pomocą „koszyka” wybrane zdjęcia z uwzględnieniem:

1.4. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków udzielenia Licencji.

1.5. Podane w cennikach kwoty opłat licencyjnych za udzielenie Licencji na korzystanie ze zdjęć są kwotami netto, do których zostanie doliczony VAT w wysokości 22%.

1.6. Wykorzystanie przedmiotu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej nie wymaga żadnych innych zezwoleń i/lub umów i nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich z zastrzeżeniem p. 2.15, 2.19, 2.20.

1.7. MULTIPHOTO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu witryny http://www.multiphoto.pl

1.8. MULTIPHOTO zastrzega sobie prawo nieudzielenia Licencji na wykorzystanie zdjęć w niektórych przypadkach bez podania przyczyny.

UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES

2.1. Wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym przedmiot Licencji zostanie dostarczona Zamawiającemu faktura VAT.

2.2. Umowa licencyjna zostaje zawarta poprzez:

a/ podpisanie faktury VAT przez osobę uprawnioną do reprezentowania Licencjobiorcy,

b/ odesłanie podpisanej kopii faktury VAT do MULTIPHOTO w terminie 7 dni od daty jej otrzymania,

c/ dokonanie opłaty licencyjnej przelewem na rachunek bankowy MULTIPHOTO w BPH S.A. nr 56 1060 0076 0000 3200 0047 8974 w wysokości i terminie wskazanych na fakturze VAT.

2.3. Z chwilą dopełnienia wszystkich warunków wymienionych w p. 2.2. Licencjobiorca nabywa bezterminową, nieograniczoną terytorialnie, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z przedmiotu Licencji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z zapisami niniejszych „Warunków udzielania Licencji”.

2.4. Niedopełnienie jakiegokolwiek z warunków wymienionych w p. 2.2. powoduje, że Umowa licencyjna jest nieważna. Korzystanie z przedmiotu Licencji w jakikolwiek sposób bez ważnej Umowy licencyjnej jest naruszeniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu Licencji.

2.5. Zamawiający, który nie zawarł Umowy licencyjnej z MULTIPHOTO, uszkadzając zabezpieczenia opakowania płyty CD/DVD zawierającej przedmiot Licencji narusza autorskie prawa majątkowe MULTIPHOTO do przedmiotu Licencji.

2.6. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego przedmiotu Licencji należy zgłaszać pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. MULTIPHOTO zobowiązuje się w ciągu 7 dni dostarczyć przedmiot Licencji pozbawiony wad. W przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu Licencji pozbawionego wad MULTIPHOTO zwróci wpłaconą opłatę licencyjną, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy licencyjnej.

2.7. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji wyłącznie jako elementu innego produktu będącego przedmiotem obrotu, np. projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu produktów, usług, itp. a także dokonywania korekt kolorystycznych, drobnych retuszów, kadrowania i przeskalowania.

2.8. Licencja nie obejmuje korzystania z przedmiotu Licencji jako samodzielnego przedmiotu obrotu. Powyższe wykluczenie dotyczy wszystkich znanych form utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką.

2.9. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji poprzez kopiowanie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci kompu-terów w niezbędnej ilości kopii, zapisywanie na nośnikach danych, publikowanie w całości lub części przez zwielokrotnianie dowolną techniką, użycie jako pierwowzoru do wykonania projektu końcowego, wprowadzanie zmian kolorystycznych i zniekształcanie z zastrzeżeniem p. 2.14.

2.10. Licencjobiorca jest uprawniony do udostępniania przedmiotu Licencji podwykonawcom pod warunkiem stosowania zapisów niniejszych „Warunków udzielania Licencji”.

2.11. Naprawienie szkód poniesionych przez MULTIPHOTO na skutek niedostatecznej ochrony przedmiotu Licencji przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przekroczeniem warunków unormowanych niniejszą Umową spoczywa na Licencjobiorcy.

2.12. Licencjobiorca nie jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępniania płyt CD i/lub DVD zawierających przedmiot Licencji osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych „Warunkach udzielania Licencji”. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej Licencji.

2.13. Licencjobiorca nie jest uprawniony do użycia przedmiotu Licencji w zestawieniu z produktami, usługami lub treściami naruszającymi normy kulturowe i współżycia społecznego, sprzecznymi z obowiązującym prawem, zawierającymi treści obsceniczne, wulgarne lub pornograficzne, godzącymi w czyjekolwiek dobra osobiste, naruszającymi prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne.

2.14. Licencjobiorca nie jest uprawniony do zestawiania przedmiotu Licencji z produktami, usługami lub treściami oraz dokonywania takich manipulacji w procesie obróbki, które prowadziłyby do ośmieszenia lub parodii przedmiotu Licencji.

2.15. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach, w tym ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na utratę dobrego imienia. Licencjobiorca jest zobowiązany do wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz osób, których dobra naruszył.

2.16. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzystania przedmiotu Licencji w charakterze lub jako części składowych znaku towarowego, handlowego, firmowego lub innego oznaczenia indywidualizującego jakikolwiek produkt, usługę, działalność lub firmę.

2.17. Umieszczając przedmiot Licencji w publicznie dostępnych sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne) Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania następujących parametrów: rozdzielczość nie większa od 72 dpi, wymiary nie większe niż 1200x800 pikseli.

2.18. Poprzez zakup Licencji Licencjobiorca nie nabywa praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych lecz jedynie prawo do korzystania z przedmiotu Licencji w zakresie sprecyzowanym „Warunkami udzielania Licencji”. Przekroczenie zakresu udzielonej Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych MULTIPHOTO.

2.19. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności: utworów plastycznych, nazw, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, projektów architektonicznych itp., spoczywa na Licencjobiorcy.

2.20. Jeżeli przy wizerunku zdjęcia prezentowanym na stronie internetowej http://bank.multiphoto.pl/ nie zaznaczono, że MULTIPHOTO posiada uprawnienia do wykorzystywania wizerunku osób prezentowanych na zdjęciach (Model Release), obowiązek uzyskania tych uprawnień spoczywa na Licencjobiorcy.

2.21. MULTIPHOTO nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych przez Licencjobiorcę tekstów lub opisów do zdjęć.

2.22. MULTIPHOTO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie Licencjobiorcy i/lub innych osób fizycznych lub prawnych w wyniku stosowania niniejszej Umowy.

2.23. O ile w Umowie licencyjnej nie zapisano inaczej, wykorzystując przedmiot Licencji w charakterze innym niż reklamowy lub promocyjny, Licencjobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie reprodukowanego przedmiotu Licencji oznaczenia praw autorskich w następującej formie: Multiphoto/imię i nazwisko fotografa. Brak oznaczenia praw autorskich upoważnia MULTIPHOTO do naliczenia Licencjobiorcy opłaty dodatkowej do wysokości 100% opłaty licencyjnej.

2.24. MULTIPHOTO może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania przedmiotu Licencji w sposób przekraczający zapisy Umowy licencyjnej lub niezgodny z „Warunkami udzielania Licencji”.

Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia MULTIPHOTO o wypowiedzeniu Umowy.

2.25. Korzystanie z przedmiotu Licencji niezgodnie z treścią Umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec MULTIPHOTO oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.26. Licencjobiorca zapłaci odsetki umowne w wysokości 0,25% kwoty brutto opłaty licencyjnej wymienionej w fakturze VAT za każdy dzień zwłoki w zapłacie opłaty licencyjnej.

2.27. Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych wskutek nieuiszczenia opłaty licencyjnej w terminie określonym w fakturze VAT, tj. poniesionych przez MULTIPHOTO kosztów windykacji wynagrodzenia, odsetek za zwłokę i kar umownych, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

2.28. Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozwiązania Umowy licencyjnej w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji.

2.29. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji przez Licencjobiorcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Warunkach udzielania Licencji” mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

3.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania Umowy licencyjnej Strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Krakowie.

© 2008 multiphoto