Warunki udzielania Licencji

i zasady zawierania Umów licencyjnych na korzystanie
ze zdjęć typu Rights Managed, pochodzących z zasobów Studia MULTIPHOTO.

Niniejsza Umowa jest porozumieniem o mocy prawnej pomiędzy nabywcą Licencji (Licencjobiorcą) określonym na odwrocie niniejszego dokumentu, a Studiem Fotografii Profesjonalnej, Agencją Reklamową MULTIPHOTO (Licencjodawcą).


DEFINICJE

1. Licencja - zezwolenie na wykorzystanie zdjęć znajdujących się w ofercie MULTIPHOTO według opisanych poniżej postanowień.

2. Umowa licencyjna - dokument określający przedmiot i podmiot Licencji, obszary wykorzystania przedmiotu Licencji, stopień wyłączności Licencji, okres licencjonowania, wysokość opłaty licencyjnej i termin płatności.

3. Przedmiot Licencji - zdjęcia Rights Managed znajdujące się w ofercie MULTIPHOTO, utrwalone w postaci zapisu cyfrowego.

4. MULTIPHOTO - Studio Fotografii Profesjonalnej Agencja Reklamowa MULTIPHOTO z siedzibą w Krakowie, 30-042 Kaków, ul. Kujawska 7/2, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 1635/II/89/-K.

5. Licencjobiorca - podmiot nabywający Licencję na korzystanie z przedmiotu Licencji.

6. Faktura - faktura VAT określająca wysokość opłaty licencyjnej za udzielenie Licencji na zamówione zdjęcia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. W imieniu wyłącznych właścicieli autorskich praw majątkowych do zdjęć, o których dalej mowa, MULTIPHOTO jest uprawnione do udzielania Licencji na zdjęcia prezentowane w postaci zapisu cyfrowego na płytach CD i/lub DVD oraz na stronie internetowej http://bank.multiphoto.pl/.

1.2. Wykorzystanie przedmiotu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej nie wymaga żadnych innych zezwoleń i/lub umów i nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich z zastrzeżeniem p. 2.15 i 2.16.

1.3. Zdjęcia o niskiej rozdzielczości zamieszczone na stronie internetowej, na płytach CD i/lub DVD mogą być nieodpłatnie wykorzystywane wyłącznie we wstępnych projektach do użytku wewnętrznego i ich prezentacji podmiotom zlecającym przygotowanie tych projektów. Inne niż opisane powyżej wykorzystanie zdjęć wymaga zawarcia Umowy licencyjnej z MULTIPHOTO.

1.4. a/ W celu zawarcia Umowy licencyjnej na wykorzystanie zdjęć należy:

b/ Dopuszcza się inne niż wymienione powyżej sposoby wyboru zdjęć i ustalenia opłaty licencyjej po uprzednim uzgodnieniu z MULTIPHOTO.

1.5. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszych „Warunków udzielenia Licencji i zasad zawierania Umów licencyjnych”.

1.6. MULTIPHOTO nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu witryny http://www.multiphoto.pl.

1.7. MULTIPHOTO zastrzega sobie prawo nieudzielenia Licencji na wykorzystanie zdjęć w niektórych przypadkach bez podania przyczyny.

UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES

2.1. Wraz z nośnikiem cyfrowym zawierającym przedmiot Licencji zostanie dostarczona Licencjobiorcy Umowa licencyjna i faktura VAT.

2.2. Umowa licencyjna zostaje zawarta poprzez:

a/ podpisanie Umowy licencyjnej i faktury VAT przez osobę uprawnioną do reprezentowania Licencjobiorcy,

b/ odesłanie podpisanych kopii dokumentów wymienionych w p. 2.2.a/ do MULTIPHOTO w terminie 7 dni od daty ich otrzymania,

c/ dokonanie opłaty licencyjnej przelewem na rachunek bankowy Studia MULTIPHOTO w BPH S.A. nr 56 1060 0076 0000 3200 0047 8974 w wysokości i terminie wskazanych na fakturze VAT.

2.3. Z chwilą dopełnienia wszystkich warunków wymienionych w p. 2.2. o ile w Umowie licencyjnej nie zapisano inaczej, MULTIPHOTO udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, jednorazowego, bez możliwości udzielania sublicencji i nie podlegającego przeniesieniu na inne podmioty prawa do korzystania z przedmiotu Licencji zgodnie z zapisami Umowy licencyjnej i niniejszych „Warunków udzielania Licencji i zasad zawierania Umów licencyjnych”.

2.4. Niedopełnienie jakiegokolwiek z warunków wymienionych w p. 2.2. powoduje, że Umowa licencyjna jest nieważna. Korzystanie z przedmiotu Licencji w jakikolwiek sposób bez ważnej Umowy licencyjnej jest naruszeniem autorskich praw majątkowych do przedmiotu Licencji.

2.5. Zawierając niniejszą umowę Licencjobiorca:

a/ nie otrzymuje żadnych praw autorskich ani praw własności do przedmiotu Licencji i nośników, na których je dostarczono,

b/ ma obowiązek sprawdzić czy przedmiot Licencji jest wolny od wad technicznych lub merytorycznych,

c/ zobowiązuje się w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia prac nad produktem, do którego użyto przedmiotu Licencji dostarczyć Licencjodawcy dwa egzemplarze autorskie tego produktu. Jeżeli dostarczenie egzemplarzy wymienionego produktu naraziłoby Licencjobiorcę na wysokie koszty dodatkowe lub byłoby niemożliwe z jakiegokolwiek innego powodu, Licencjobiorca dostarczy Licencjodawcy odwzorowanie produktu w postaci zapisu cyfrowego,

d/ przyznaje Licencjodawcy niezbywalne, ciągłe, bezpłatne, niewyłączne prawo do wykorzystania wizerunku w/w produktu wyłącznie do promocji własnej Licencjodawcy i jego oferty.

2.6. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji poprzez kopiowanie dowolną techniką, czasowe wprowadzanie do pamięci komputerów w niezbędnej ilości kopii, zapisywanie na nośnikach danych, publikowanie w całości lub części przez zwielokrotnianie dowolną techniką, użycie jako pierwowzoru do wykonania projektu końcowego, wprowadzanie zmian kolorystycznych i zniekształcanie z zastrzeżeniem p. 2.10-2.12.

2.7. Licencjobiorca jest uprawniony do udostępniania przedmiotu Licencji podwykonawcom pod warunkiem stosowania zapisów niniejszej Umowy.

2.8. Naprawienie szkód poniesionych przez MULTIPHOTO na skutek niedostatecznej ochrony przedmiotu Licencji przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przekroczeniem warunków unormowanych niniejszą Umową spoczywa na Licencjobiorcy.

2.9. Licencjobiorca nie jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępniania płyt CD i/lub DVD zawierających przedmiot Licencji osobom trzecim za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszych „Warunkach udzielania Licencji”. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej Licencji.

2.10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do użycia przedmiotu Licencji w zestawieniu z produktami, usługami lub treściami naruszającymi normy kulturowe i współżycia społecznego, sprzecznymi z obowiązującym prawem, zawierającymi treści obsceniczne, wulgarne lub pornograficzne, godzącymi w czyjekolwiek dobra osobiste, naruszającymi prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne.

2.11. Licencjobiorca nie jest uprawniony do zestawiania przedmiotu Licencji z produktami, usługami lub treściami oraz dokonywania takich manipulacji w procesie obróbki, które prowadziłyby do ośmieszenia lub parodii przedmiotu Licencji.

2.12. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z przedmiotu Licencji w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach, w tym ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na utratę dobrego imienia. Licencjobiorca jest zobowiązany do wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz osób, których dobra naruszył.

2.13. Umieszczając przedmiot Licencji w publicznie dostępnych sieciach informatycznych Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania następujących parametrów: rozdzielczość nie większa od 72 dpi, wymiary nie większe niż 1200x800 pikseli.

2.14. Poprzez zakup Licencji Licencjobiorca nie nabywa praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych lecz jedynie prawo do korzystania z przedmiotu Licencji w zakresie sprecyzowanym Umową licencyjną. Przekroczenie zakresu udzielonej Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

2.15. Jeżeli przy wizerunku zdjęcia prezentowanym na stronie internetowej http://bank.multiphoto.pl/ nie zaznaczono, że MULTIPHOTO posiada uprawnienia do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów (Property Release) podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności: utworów plastycznych, nazw, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, projektów architektonicznych, itp., obowiązek uzyskania tych uprawnień spoczywa na Licencjobiorcy.

2.16. Jeżeli przy wizerunku zdjęcia prezentowanym na stronie internetowej http://bank.multiphoto.pl/ nie zaznaczono, że MULTIPHOTO posiada uprawnienia do wykorzystywania wizerunku osób prezentowanych na zdjęciach (Model Release), obowiązek uzyskania tych uprawnień spoczywa na Licencjobiorcy.

2.17. MULTIPHOTO nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów lub opisów umieszczonych przez Licencjobiorcę w zestawieniu z przedmiotem Licencji.

2.18. MULTIPHOTO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie Licencjobiorcy i/lub innych osób fizycznych lub prawnych w wyniku stosowania niniejszej Umowy.

2.19. O ile w Umowie licencyjnej nie zapisano inaczej, wykorzystując przedmiot Licencji w charakterze innym niż reklamowy lub promocyjny, Licencjobiorca zobowiązuje się do umieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie reprodukowanego przedmiotu Licencji oznaczenia praw autorskich w następującej formie: Multiphoto/imię i nazwisko fotografa. Brak oznaczenia praw autorskich upoważnia MULTIPHOTO do naliczenia Licencjobiorcy opłaty dodatkowej do wysokości 100% opłaty licencyjnej.

2.20. Licencjobiorca w terminie 30 dni przed upływem okresu Licencji bez wezwania i pozostawania w zwłoce, na własny koszt zwróci do MULTIPHOTO nośnik zawierający przedmiot Licencji pocztową przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską. Nośnik nie zwrócony w wymienionym powyżej terminie zostaje uznany za zagubiony. Licencjobiorca zobowiązuje się dokonać na rzecz Licencjodawcy opłaty za zagubiony nośnik wysokości 500,00 (pięćset) PLN. Opłata za zagubiony nośnik zostanie dokonana nie później niż w dniu wygaśnięcia Licencji.

2.21. MULTIPHOTO może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania przedmiotu Licencji w sposób przekraczający zapisy Umowy licencyjnej lub niezgodny z „Warunkami udzielania Licencji i zasadami zawierania umów licencyjnych. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia MULTIPHOTO o wypowiedzeniu Umowy.

2.22. a/ Korzystanie z przedmiotu Licencji niezgodnie z treścią Umowy może spowodować odpowiedzialność cywilną i karną wobec MULTIPHOTO oraz osób trzecich na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

b/ Korzystanie z przedmiotu Licencji po wygaśnięciu Licencji jest naruszeniem autorskich praw majątkowych i może skutkować żądaniem zapłaty odszkodowania w wysokości 200% wartości opłaty licencyjnej.

2.23. Licencjobiorca zapłaci odsetki umowne w wysokości 0,25% kwoty brutto opłaty licencyjnej wymienionej w fakturze VAT za każdy dzień zwłoki w zapłacie opłaty licencyjnej.

2.24. Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych wskutek nieuiszczenia opłaty licencyjnej w terminie określonym w fakturze VAT, tj. poniesionych przez MULTIPHOTO kosztów windykacji wynagrodzenia, odsetek za zwłokę i kar umownych, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

2.25. a/ Jeżeli Licencjobiorca w terminie do 7 dni od daty wystawienia Licencji zażąda na piśmie unieważnienia niniejszej Umowy z ważnej i uzasadnionej przyczyny, Licen-cjodawca może unieważnić umowę i fakturę VAT i zwrócić Licencjobiorcy wpłaconą opłatę licencyjną pomniejszoną o koszty przygotowania i przesłania przedmiotu Licencji do siedziby Licencjobiorcy.

2.26. Licencjobiorca nie jest uprawniony do rozwiązania Umowy licencyjnej w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji.

2.27. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania z przedmiotu Licencji przez Licencjobiorcę z zastrzeżeniem p. 2.25.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy licencyjnej wymagają uzgodnionej przez strony Umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Umowie licencyjnej mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

3.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania Umowy licencyjnej Strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy sąd w Krakowie.

© 2008 multiphoto